Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu Przymierzamy.pl


I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z portalu Przymierzamy.pl przez Użytkowników
Regulamin jest udostępniany na stronie portalu przymierzamy.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
Fakt korzystania z portalu Przymierzamy.pl użytkownik akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

II. Definicje

Przymierzamy.pl /Usługodawca - Asessco Sp.J z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10/2.9, 30-554 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657906, REGON 366315220, NIP 6793140206. Dane kontaktowe: e-mail [email protected] adres: Asessco Sp.J  ul. Zamknięta 10/2.9, 30-554 Kraków.

Portal - Portal dostępny w domenie internetowej www.przymierzamy.pl, którego operatorem jest Przymierzamy.pl, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe, oraz ofert firm współpracujących z Serwisem;

Użytkownik - Osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Sklep - Sklep internetowy współpracujący z Przymierzamy.pl w ramach Portalu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Portalu swoje towary;

Usługa - Świadczona drogą elektroniczną przez Przymierzamy.pl usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści zasobów innych serwisów dostarczonych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z branży projektowania wnętrz. Podstawy świadczenia usługi nie stanowi umowa sprzedaży;

Produkt - Nowy produkt oferowany przez Sklepy;

Projekty - Zdjęcia wnętrz, budynków, które Użytkownik przesyła na stronę Portalu w celu zaprezentowania innym Użytkownikom;

Kalkulator - Aplikacja służąca do wykonywania kosztorysu, obliczeń remontu oraz kosztów wykańczania nieruchomości. 

 

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

Serwis Przymierzamy.pl nie jest stroną transakcji, nie prowadzi sprzedaży a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej.
Użytkownik może korzystać z Portalu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np.komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez odpowiednią przeglądarkę internetową .
Przymierzamy.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Portalu były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Portalu ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W tym celu po dodaniu produktu do koszyka i otrzymaniu maila potwierdzającego należy kliknąć w nazwę produktu. Dodatkowo na karcie produktu został umieszczony przycisk z nazwą sklepu z którego produkt pochodzi i można bezpośrednio klikając w ten przycisk przejść do sklepu reklamodawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Przymierzamy.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.


Przymierzamy.pl umożliwia Użytkownikowi:
uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Portalu,
przejście na strony Sklepów promowanych w Portalu,
przeglądanie i udostępnianie w Portalu Projektów,
Możliwość skorzystania z aplikacji kalkulator po wcześniejszej rejestracji. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przymierzamy.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Portalu,
z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa, za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Sklep do Portalu, Przymierzamy.pl zawiadamia o tym Użytkownika lub Sklep i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do takiej treści.

Przymierzamy.pl nie odpowiada za błędne działanie aplikacji kalkulator zwłaszcza w zakresie błędów obliczeniowych. Wszystkie obliczenia należy traktować jako orientacyjne a ewentualne błędy nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń materialnych w stosunku do usługodawcy. Użytkownik korzystając z aplikacji kalkulator robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

IV. Rejestracja i konto użytkownika

Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Portalu jest bezpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Przymierzamy.pl formularza rejestracyjnego.
Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Przymierzamy.pl przysługuje, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Portalu. 
Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. 
Przesłanie Przymierzamy.pl wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może otrzymywać materiały reklamowe od Przymierzamy.pl na podany adres e-mail w przypadku gdy przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego wyraził zgodę na otrzymanie materiałów reklamowych.
Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Portalu. Z chwilą dokonania aktywacji konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez usunięcie konta z Portalu na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej.


Przymierzamy.pl może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
likwidacji Portalu.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Przymierzamy.pl możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien samodzielnie usunąć konto w swoim panelu konta. Użytkownik udziela Przymierzamy.pl także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Produktów prezentowanych przez Przymierzamy.pl, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
Użytkownicy oświadczają, że prace Użytkowników zamieszczane przez nich w Portalu Przymierzamy.pl stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zamieszczone przez nich treści naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste, Użytkownicy zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Przymierzamy.pl z obowiązku zaspokojenia roszczenia.
W przypadku, jeżeli zamieszczona przez Użytkownika praca (w szczególności Projekty stylizacje oraz inne treści) stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z pracy umieszczonej przez Użytkownika w Portalu Przymierzamy.pl za pośrednictwem strony internetowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania prac do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania prac w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Przymierzamy.pl.; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Przymierzamy.pl, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).

 

 
V. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  jest Asessco Sp. J ul. Zamknięta 10/2.9, 30-554 Kraków . Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w innych celach, w jakich przetwarzanie danych jest dopuszczone przez przepisy.

Użytkownicy mogą przeglądać Portal bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
Podczas rejestracji konta w Portalu Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do świadczenia Usług ze względu na sposób funkcjonowania systemu zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną: adresu e-mail, imienia i nazwiska.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwa i podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Przymierzamy.pl zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w tej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Przymierzamy.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Przymierzamy.pl danych osobowych podmiotowi innemu niż Przymierzamy.pl.
W przypadku udostępnienia przez Przymierzamy.pl usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny w Portalu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).
Portal Przymierzamy.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Przymierzamy.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Portal używane są przez Przymierzamy.pl pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników.

 

VI. Przerwa technicznych w działaniu Portalu


Przymierzamy.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 

VII. Reklamacje

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Przymierzamy.pl
Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie e-maila na adres: [email protected]
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Przymierzamy.pl
Przymierzamy.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Produktów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Produkt pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Przymierzamy.pl

 

VII. Przetwarzanie danych 

Informujemy, iż pod adresem www.przymierzamy.pl/strona/przetwarzanie-twoich-danych-sosbowych znajdują się szczegóły nowej polityki przechowywania oraz przetwarzania twoich danych.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Portalu.
W przypadku zmiany Regulaminu, Przymierzamy.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Portalu 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przymierzamy.pl informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
nie pobiera od Użytkowników Portalu żadnych kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
językiem umów zawieranych z Przymierzamy.pl jest język polski.
W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.