Regulamin świadczenia usług dla Partnerów

 

 
§ 1. Definicje


1. Usługodawca – Przymierzamy.pl, zarejestrowana w Polsce pod nazwą Asessco Sp.J, z siedzibą w Krakowie, 30-554 Kraków, ul.Zamknięta 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieścia pod numerem KRS 0000657906, REGON 366315220, NIP 6793140206

2. Portal – strony internetowe Usługodawcy oraz współpracujących z nim Partnerów, przy pomocy których świadczona jest Usługa.

3. Partner – przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcą. Partnerem staje się firma (lub osoba ją reprezentująca) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu. Gdzie podpisanie umowy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu

4. Prezentacja produktów i usług – wydzielona część Usługodawcy, w której prezentowane są oferty Partnerów.

5. Formularz rejestracyjny – forma elektroniczna zgłoszenia Partnera do współpracy z serwisem Usługodawcy.

6. Rejestracja – wypełnienie przez Partnera Formularza Rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone  Konto w Panelu Sprzedawcy i Specjalisty.

7. Panel Sprzedawcy i Specjalisty – odrębna część serwisu, udostępniona Partnerom. Logowanie do Panelu odbywa się przy użyciu wybranego przez Partnera loginu oraz hasła.

8. Usługa – możliwość przedstawiania oraz promowania elementów swojej oferty handlowej przez Partnera w części do tego wyznaczonej, przy zachowaniu zgodności z niniejszym Regulaminem.

9. Oferta – informacja handlowa zamieszczana przez Partnera w Części Prezentacyjnej produktów, projektów. W skład oferty wchodzi informacja tekstowa, zdjęcie oraz opcjonalnie dodatkowe informacje.

10. Generowanie ruchu – proces polegający na zapewnieniu Partnerowi przez Usługodawcą procesu przechodzenia Internautów z witryn Usługodawcy na strony zakupowe, kontaktowe Partnera. 

 

§ 2. Zasady zamieszczania Ofert


2.1. Podstawowy zakres Usług dostępnych w serwisie dotyczy prezentowania przez Partnera Ofert w części prezentacyjnej produktów lub projektów.

2.2. Rejestracja Partnera jest bezpłatna.

2.3. W przypadku integracji sklepu internetowego niezbędne jest udostępnienie przez Partnera pliku XML (struktura określona przez Usługodawcę) z ofertą sklepu.

2.4. Portal pełni jedynie rolę informatora, nie pośredniczy w transakcjach sprzedaży ani żadnych innych kontaktach pomiędzy Partnerem, a jego klientami.

2.5. Partner przystępując do współpracy gwarantuje, że jego Firma, świadczone przez niego usługi oraz wyroby:

  a. są prawdziwe, wolne od wad fizycznych, nie wprowadzają w błąd;

  b. nie są obraźliwe, obelżywe czy zniesławiające ani też nie powodują naruszenie praw autorskich, prywatności i poufności, ani też innych praw;

  c. nie powodują naruszenia praw autorskich osób trzecich, oraz praw do znaku towarowego;

  d. nie wiążą się ze sprzedażą przedmiotów skradzionych lub podrobionych;

  e. nie zawierają w treści oferty (w polach "opis krótki", "opis" "gratisy") linków odwołujących się do witryn oferujących sprzedaż produktów z wyłączeniem linków do stron producentów; miejscem przeznaczonym na udostępnianie linku do strony, na której możliwy będzie zakup przedstawionej oferty jest pole "URL";

  f. nie będą powodować powstania po stronie serwisu Usługodawcy odpowiedzialności lub powodować utratę (w całości lub w części) usług świadczonych przez innych użytkowników;

  g. nie zawierają wirusów komputerowych, "koni trojańskich", robaków wirusów typu makro lub jakichkolwiek innych elementów zbudowanych w celu zakłócania, bądź przerwania normalnych procedur operacyjnych komputera lub potajemnego przechwytywania, uzyskiwania dostępu bez stosownego upoważnienia, bądź pozbawiania posiadania systemów, danych lub informacji osobowych;

  h. nie będą powodować zakłóceń w pracy serwisu, niszczenia go lub działania w sposób powodujący osłabienie, w jakikolwiek sposób, jej funkcjonalności i pozycji.

2.6. Oferty naruszające zasady Usługodawcy mogą spowodować rozpoczęcie działań dyscyplinarnych, np. formalnego ostrzeżenia, zdjęcia ofert niezgodnych z zasadami, a nawet czasowego lub nieograniczonego w czasie zawieszenia konta użytkownika.

 

§ 3. Prawa i obowiązki Partnera


3.1. Partner ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej pod adresem poczty elektronicznej [email protected]

3.2. Partner zobowiązuje się rzetelnie informować konsumentów odnośnie prezentowanej oferty handlowej.

3.3. Partner zobowiązuje się do udostępnienia aktualnej oferty w pliku XML w przypadku rejestracji konta jako sklep.

3.4. Zabronione jest oferowanie usług lub przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany.

3.5. Zabronione jest zamieszczanie ofert i materiałów o charakterze sprzecznym z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.


3.6. Partner poświadcza, iż wszelkie dane dotyczące podmiotu, jaki reprezentuje są zgodne z prawdą, a on sam ma prawo reprezentować ten podmiot.

3.7. Partner zobowiązany jest aktualizować swoje dane adresowe i kontaktowe każdorazowo, gdy nastąpi ich zmiana, wykorzystując do tego celu Panel Sprzedawcy.

 
§ 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy


4.1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Usługodawca zobowiązuje się, do dostarczenia Partnerowi niezbędnych informacji i pomocy technicznej, pozwalającej na sprawne przeprowadzenie integracji sklepu internetowego Partnera oraz wszystkich pozostałych funkcjonalności związanych z działaniem Portalu Usługodawcy.

4.2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane i poprawne funkcjonowanie m.in. Części Prezentacyjnej oraz Panelu Sprzedawcy. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie wymienionych elementów z przyczyn niezależnych od niego i wynikłych na skutek działania "wypadków losowych".

4.3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje ukazujące się na Portalu były rzetelne i zgodne z prawdą. Jednakże, Zarządca domeny Usługodawca nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych na stronach niniejszej domeny.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta w Panelu Sprzedawcy, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne lub moralne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na stronach niniejszej domeny.

4.6. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do wysokości wniesionej przez Partnera opłaty.

4.7. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia pomocy technicznej drogą e–mailową pod adresem elektronicznym [email protected]

4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w części  Prezentacyjnej jak i w Panelu Sprzedawcy. Jednocześnie zobowiązuje się wprowadzać takie zmiany, które podwyższają jakość świadczonej Usługi.

4.9. Usługodawca ma prawo wycofać z Portalu Oferty, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie koszty poniesione przez Partnera za zakupienie Usługi nie są zwracane.

4.10. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z dostępu osób nieupoważnionych do Panelu Zarządzania Ofertami w przypadku ujawnienia przez Partnera loginu oraz hasła osobom trzecim.

 
4.11. Usługodawca ma prawo do korzystania z ilustracji graficznych będących zdjęciami produktów, projektów umieszczanych przez Partnera, w celu promocji w mediach społecznościowych Partnera oraz Portalu Usługodawcy.

4.12. Usługodawca ma prawo do samodzielnego dodawania projektów do profilu Partnera w przypadku gdy nie zostały dodane lub zaktualizowane. Usługodawca w tym celu będzie się posługiwał wyłącznie grafiką, którą Partner udostępnia na swojej stronie Internetowej lub profilu Facebook i Instagram.

 

§ 5. Warunki płatności i stawki za przekierowanie


5.1. Płatność za Usługę polega na opłaceniu faktury, która zostaje wystawiona na podstawie wybranego planu taryfowego zwanym dalej cennikiem. Usługodawca udostępnia statystyk przejść z Portalu Usługodawcy do ofert sklepu oraz uruchomionych kampanii (banerów, projektów, produktów) w celu rozliczenia wpłaconych i wykorzystanych środków przez Partnera w danym miesiącu rozliczeniowym. Statystyki dostępne są w Panelu Partnera. Wpłacone środki po wystawieniu faktury nie podlegają zwrotowi i będą dostępne na saldzie aż do ich całkowitego wykorzystania.

5.2. Terminy płatności dokonuję się w cyklu miesięcznym lub rocznym i są płatne z góry po przez system płatności DotPay. Usługodawca będzie fakturował usługi świadczone na rzecz drugiej Strony, wystawiając do 7–ego dnia każdego miesiąca fakturę za miesiąc poprzedni, z 7 dniowym terminem płatności. Partner upoważnia Usługodawca do wystawiania faktur wynikających z realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru.

5.3. Jeśli Partner nie dokona płatności faktury w przeciągu 30 dni od jej wystawienia Usługodawca ma prawo do wstrzymania wyświetlania ofert do czasu opłacenia faktury przez Partnera.

5.4. Partner może określić maksymalną… dopuszczalną wartość budżetu w ramach kampanii produktów, projektów i usług, którą Usługodawca będzie pobierał z jego konta Partnera. 

5.5. Minimalna stawka za przekierowanie lub kampanie jest określana przez Usługodawcę w cenniku znajdującym się pod adresem https://przymierzamy.pl/strona/Cennik-specjaliści opublikowanym na stronie serwisu. Usługodawca może ustawić odrębną minimalną stawkę za przekierowanie dla każdej kategorii i podkategorii produktów. Usługodawca zawiadamia Partnera o każdej zmianie w wykazie, przez przesłanie informacji na adres e–mail zdefiniowany przez Partnera podczas procesu rejestracji wraz z podaniem terminu wejścia w życie rzeczonych zmian. Zmiany w tym wykazie nie stanowią zmiany do postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy.

 

§ 6. Poufność danych


6.1. Usługodawca przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim.

6.2. Partner w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partnera będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim z dnia 25.05.2018. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

6.3. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, na podany przez niego podczas rejestracji adres email, wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

6.4. Partner nie może przekazywać‡ danych dostępowych do Panelu Sprzedawcy osobom trzecim.

 

§ 7. Warunki końcowe


7.1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1–miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7.2. Partnerowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 7.1, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę postanowień umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od tego wezwania.

7.3. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Portalu Usługodawcy w przypadku:

   – bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniach do zapłaty,

   – łamania przez Partnera postanowień Regulaminu,

   – działania na szkodą Usługodawcy lub jego Użytkowników,

   – innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Usługodawcy.

7.4. Prawa autorskie oraz prawa własności dotyczące Części Prezentacyjnej oraz Panelu Sprzedawcy stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

7.7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności Usługodawcy z siedzibą w Krakowie.

7.8. Z uwagi na możliwość wystąpienia pomyłek przy aktualizacjach (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta handlowa w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

7.9. Zmiana niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy. Aktualna treścią Regulaminu jest udostępniona przez Usługodawcę na jego serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach serwisu Usługodawcy. O każdorazowej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Sprzedawcy adres e–mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Partnerem obowiązują od chwili tego powiadomienia.

7.10 Zmiana oznaczenia strony, jej adresu lub innych danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie tych danych Strona niezwłocznie zawiadomi drugą stroną na piśmie. W przypadku braku zawiadomienia, wysłanie korespondencji na poprzednio wskazany adres pocztowy, adres e–mail uznaje się za skuteczne.